ZAREJESTRUJ SIĘ I BAW SIĘ RAZEM Z NAMI

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) administrator przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 79, 00-844 Warszawa.
 2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisemnie, pisząc na adres administratora, lub drogą elektroniczna, pisząc na adres e-mailowy: iod@1944.pl. Do inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani / Pana danych przez administratora, w tym realizacji przysługujących praw.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji IX edycji gry „Raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś Ty” zgodnie z przepisami RODO – w celach szczególnych obejmujących:
  a) udział w grze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach). Zadaniem realizowanym w interesie publicznym jest upowszechnianie wiedzy i podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów;
  b) rozliczenia podatkowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów podatkowych;
  c) promocję wydarzenia w zakresie publikacji utrwalonego wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i f) RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych i ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na promocji gry oraz Muzeum Powstania Warszawskiego;
  d) prowadzenie korespondencji;
  e) rozpatrywanie reklamacji oraz dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających odpowiednio na: kontaktowaniu się z Panią / Panem w kontekście przekazania niezbędnych informacji na temat gry w zakresie danych kontaktowych oraz obronie przed ewentualnymi roszczeniami.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne, wsparcia technicznego, podmioty kurierskie, pocztowe, dostawca usługi poczty elektronicznej, a w zakresie utrwalonego wizerunku odbiorcami mogą być także użytkownicy mediów, stron internetowych i portali społecznościowych administratora a także współorganizatorzy gry.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów przy czym nie dłużej niż:
  a) do dnia cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  b) do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a jeżeli zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych lub podstawy do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu okresu dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów.
 6. Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO ma Pani / Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególna sytuacją – wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.
 8. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, przysługuje Pani / Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani  / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym niezbędne w celu wzięcia udziału w grze.
 11. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.

 

Korzystamy z plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym do dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika. W dowolnym czasie możesz dokonać zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies przy wykorzystaniu opcji, które gwarantuje przeglądarka internetowa. Dalsze korzystanie z Serwisu z ustawieniami przeglądarki dopuszczającymi pozostawienie plików cookies oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich pozostawienie w Twoim urządzeniu i uzyskanie dostępu do nich.  Więcej informacji na temat wykorzystania plików cookies znajdziesz w Polityce cookies dostępnej TUTAJ.