ZAREJESTRUJ SIĘ I BAW SIĘ RAZEM Z NAMI

Konkursy dodatkowe

Drodzy warszawiacy!

ZAKOŃCZYLIŚMY XIII EDYCJĘ

 

 

Mamy nadzieję, ze bawiliście się dobrze przy naszej grze.

Jak co roku, staramy się aby nasza zabawa wniosła odrobinę przyswajalnej wiedzy i pokazała, że razem z nami można się nie tylko nie nudzić, ale także czegoś ciekawego nauczyć.

Jak co roku zapraszamy Was także na Wielki Finał, ale trochę w innej postaci. Dla tych, którzy będą chcieli tylko odebrać nagrody, będą wystawione stoiska, gdzie jak zwykle będzie można je odebrać (30 września 2023 roku, o dokladnej godzinie poinformujemy mailowo).

Natomiast mamy propozycję dla tych, którzy czują niedosyt i mają ochotę na dalszą zabawę. Proponujemy Wam dodatkowy Konkurs.

Zasady tego konkursu znajdziecie poniżej.

Mamy nadzieję, ze nasza „nowa” odsłona Finału będzie wam się podobała.

Życzymy powodzenia i wspanialej zabawy, bo przecież z nami nie można się nudzić:)

 

 

Regulamin konkursu pod tytułem „SUPER WARSZAWIAK” w ramach finału gry międzymuzealnej „Raz, dwa, trzy warszawiakiem jesteś Ty” Edycja 2023

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin konkursu pod tytułem „Super Warszawiak”, zwanego dalej „konkursem”, określa zasady udziału w konkursie organizowanym w ramach finału międzymuzealnej gry „Raz, dwa, trzy warszawiakiem jesteś Ty” Edycja 2023.
 2. Organizatorem konkursu jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą pod adresem: 00-840 Warszawa, ul. Grzybowska 79, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez m. st. Warszawę pod nr 10/2004, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest rejestracja w grze „Raz, dwa, trzy warszawiakiem jesteś Ty” za pośrednictwem strony internetowej www.razdwatrzywarszawiak.pl do dnia 10 września 2023 roku, otrzymanie numeru agenta, wykonanie zadań i przesłanie odpowiedzi on-line z kart pracy przynajmniej z ośmiu miejsc biorących udział w grze oraz otrzymanie potwierdzenia drogą mailową o zakwalifikowaniu się do Finału.
 4. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesyłać do dnia 17 września 2023 roku na adres e-mail: razdwatrzywarszawiak@1944.pl. Zgłoszenia powinny zawierać numer agenta (przyznany w trakcie rejestracji na stronie gry), imiona i nazwiska członków drużyny, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz liczbę osób, która przyjdzie na finał konkursu (rodzina, koledzy, przyjaciele) oraz jedno pytanie „Dodatkowe” dotyczące Kart Pracy z XIII edycji międzymuzealnej gry wraz z jednoznaczną odpowiedzią.
 5. Konkurs odbędzie się w dniu 30 września 2023 roku o godzinie 18:10 w siedzibie Muzeum Powstania Warszawskiego.
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową powołaną przez organizatora. Informacja o powołaniu komisji konkursowej zostanie opublikowana na stronie projektu www.razdwatrzywarszawiak.pl w zakładce konkursy dodatkowe.
 7. Każda rodzina, która otrzymała numer agenta wystawia dwuosobową drużynę (dziecko plus osoba dorosła), która weźmie udział w konkursie.
 8. Do udziału w konkursie zostanie wyłonionych w dniu konkursu 10 drużyn spośród drużyn, które w dniu konkursu przybędą na konkurs.

II. Zasady konkursu

 1. Konkurs polega na udzielaniu odpowiedzi przez członków drużyny na pytania konkursowe zadawane przez prowadzącego konkurs.
 2. Pytania konkursowe zostaną ogłoszone do dnia 29 sierpnia 2023 roku na stronie www.razdwatrzywarszawiak.pl w zakładce konkursy dodatkowe.
 3. Pytania konkursowe obejmują zakres tematyczny związany z informacjami o współorganizatorach międzymuzealnej gry „Raz, dwa, trzy warszawiakiem jesteś Ty” Edycja 2023 oraz pytania z kart pracy z poszczególnych placówek biorących udział w międzymuzealnej grze „Raz, dwa, trzy warszawiakiem jesteś Ty” Edycja 2023.
 4. Odpowiedzi na dane pytanie konkursowe udziela jeden z uczestników drużyny. Czas na rozpoczęcie odpowiedzi na pytanie konkursowe wynosi 30 sekund.
 5. Konkurs obejmuje dwa etapy oraz ewentualną dogrywkę.
 6. W ramach pierwszego etapu konkursu każda z drużyn posiada po dwie szanse i odpowiada na pytania konkursowe zadawane przez prowadzącego w kolejności numerów wylosowanych stanowisk. Nieudzielenie odpowiedzi na pytanie w wyznaczonym czasie lub błędna odpowiedź na pytanie powoduje utratę szansy. Liczy się pierwsza odpowiedź. Drużyna odpada z konkursu po utracie ostatniej szansy. Pierwszy etap trwa do momentu, gdy w grze pozostaną trzy zespoły posiadające co najmniej jedną szanse.
 7. W ramach drugiego etapu konkursu każda z drużyn pozostająca w grze otrzymuje jedną dodatkową szansę i odpowiada na pytania konkursowe zadawane przez prowadzącego w kolejności według wylosowanych numerów stanowisk. Nieudzielenie odpowiedzi na pytanie w wyznaczonym czasie lub błędna odpowiedź na pytanie powoduje utratę szansy. Liczy się pierwsza odpowiedź. Drugi etap składa się z 30 pytań i trwa do momentu utraty szans przez dwie drużyny lub do wyczerpania listy pytań w ramach drugiego etapu konkursu. Poszczególne miejsca (I, II i III miejsce) zostaną przyznane w ten sposób, że drużyna, która utraci szanse jako pierwsza zajmie trzecie miejsce, drużyna, która utraci  szanse jako druga zajmie drugie miejsce, zaś drużyna, która pozostała w grze zajmie pierwsze miejsce.
 8. Jeżeli w drugim etapie konkursu nie nastąpi wyłonienie laureatów poszczególnych miejsc, zostanie przeprowadzona dogrywka, w której wezmą udział drużyny, które zachowały szanse po wyczerpaniu listy pytań w ramach drugiego etapu konkursu. Drużyna uczestnicząca w dogrywce posiada jedną szansę. Pytania kierowane będą do drużyn biorących udział w dogrywce. Pytania będą zadawane z listy pytań „Dodatkowych” dostarczonych przez  uczestników konkursu przy rejestracji na konkurs.
 9. Dogrywka trwa do wyczerpania pytań.
 10. W razie braku rozstrzygnięcia konkursu według powyższych zasad zostaną odpowiednio przyznane miejsca ex aequo.
 11. W sytuacjach spornych decyzję podejmuje komisja konkursowa.
 12. Laureaci konkursu (miejsca I, II i III) otrzymają nagrody rzeczowe o wartości po 2000 zł każda.

III. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) administrator danych osobowych przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa (dalej: administrator).
 3. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie pisząc na adres administratora lub poprzez e-mail: iod@1944.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenie konkursu oraz publikację w Internecie relacji z konkursu i jego wyników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy dotyczącej udziału w konkursie, której uczestnik jest stroną.
 5. Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych dotyczących imienia i nazwiska oraz wizerunku uczestnika będzie nieograniczony krąg odbiorców, zaś pozostałych danych osobowych uczestnika - podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne oraz wsparcia technicznego.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o udział w konkursie, której uczestnik jest stroną. Uczestnik nie jest zobowiązany do podania danych osobowych, lecz konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału uczestnika w konkursie.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe uczestnika w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku będą przechowywane przez czas nieokreślony. Pozostałe dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lub do upływu okresu związanego z przeprowadzeniem konkursu, a także upływu okresu dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (gdy do przetwarzania dochodzi w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie zgody).
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych obejmujących imiona i nazwiska, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego do celów obejmujących przeprowadzenie konkursu, zaś danych osobowych obejmujących imię i nazwisko oraz wizerunek do celów obejmujących publikację w Internecie relacji z konkursu i jego wyników. Zgoda na publikację danych osobowych i wizerunku uczestników stanowi załącznik do regulaminu. Podpisane oświadczenie należy dostarczyć w formie pisemnej najpóźniej przed rozpoczęciem konkursu.
 2. W przypadku udziału w konkursie osoby małoletniej wymagana jest zgoda rodzina lub opiekuna na jej udział w konkursie, którą należy dostarczyć w formie pisemnej najpóźniej przed rozpoczęciem konkursu. Wzór zgody stanowi załącznik do regulaminu.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub zmiany regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach.

A TUTAJ PYTANIA I ODPOWIEDZI KONKURSOWE:

1

CO OZNACZA SKRÓT ASP

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH

2

PRZY JAKIEJ ULICY MIEŚCI SIĘ ASP

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 5

3

JAK SIĘ NAZYWA JEDYNE W POLSCE MUZEUM POSIADAJĄCE WYŁĄCZNIE ZBIORY POŚWIĘCONE KULTUROM KRAJÓW AZJI, OCEANII ORAZ AUSTRALII.

MUZEUM AZJI I PACYFIKU

4

JAK NAZYWA SIĘ PATRON MUZEUM AZJI I PACYFIKU

ANDRZEJ WAWRZYNIAK

5

CO OZNACZA SKRÓT  GBL

GŁÓWNA BIBLIOTEKA LEKARSKA

6

BUDYNEK W KTÓRYM MIEŚCI SIĘ GŁÓWNA BIBLIOTEKA LEKARSKA BYŁ CZĘŚCIĄ DUŻEGO SZPITALA, JAK NAZYWAL SIĘ TEN SZPITAL

SZPITAL UJAZDOWSKI

7

JAKIE MUZEUM ZNAJDUJE SIĘ W ZAMKU OSTROGSKICH PRZY  UL. OKÓLNIK 1

MUZEUM CHOPINA

8

JAK MIAŁ NA IMIĘ PATRON MUZEUM CHOPINA

FRYDERYK

9

PRZY ULICY FRETA 16 W WARSZAWIE POWSTAŁO MUZEUM POŚWIĘCONE SŁYNNEJ POLCE, JAK SIĘ ONO NAZYWA

MUZEUM MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE

10

W WARSZAWIE, W  MIEJSCU URODZENIA SŁYNNEJ POLSKIEJ NOBLISTKI POWSTAŁO MUZEUM, JAK NAZYWA SIĘ TA NOBLISTKA

MARIA SKŁODOWSKA-CURIE

11

W DAWNEJ STOLICY POŁUDNIOWEGO MAZOWSZA. ZE WSPANIAŁYMI  WIDOKAMI NA PRADOLINĘ RZEKI, MIEŚCI SIĘ PIĘKNY ZAMEK, JAK SIĘ ON NAZYWA

ZAMEK KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH W CZERSKU, CZERSK

12

ADMINISTRATOREM ZAMKU KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH W CZERSKU JEST OŚRODEK KULTURY W GÓRZE KALWARII, NAD JAKĄ RZEKĄ ZNAJDUJE SIĘ TEN OŚRODEK

 NAD WISŁĄ

13

JAK POPULARNIE NAZYWA SIĘ TA CZEŚĆ WARSZAWY, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ DOM KULTURY DOROŻKARNIA

SIEKIERKI

14

SKĄD WZIĄŁ SWOJĄ NAZWĘ DOM KULTURY DOROŻKARNIA

JEDNA Z PIERWSZYCH SIEDZIB ZNAJDOWAŁA SIĘ W STARYM GARAŻU NA DOROŻKI

15

ROZWIŃ SKRÓT DSH

DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ

16

NAZWA ULICY, PRZY KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ, WYWODZI SWĄ NAZWĘ OD WÓZKÓW WYWOŻĄCYCH NAD WISŁĘ NIECZYSTOŚCI, ZWANYCH KARAMI, JAKA TO ULICA

KAROWA

17

JAK NAZYWA SIĘ CZĘŚĆ MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO, W KTÓRYM NAJMŁODSI POZNAJĄ KULTURĘ I SZTUKĘ

MUZEUM DLA DZIECI

18

U ZBIEGU ULIC KREDYTOWEJ I MAZOWIECKIEJ W BUDYNKU DAWNEGO TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO ZNAJDUJE SIĘ JEDNO Z NAJSTARSZYCH MUZEÓW W WARSZAWIE, JAK SIĘ NAZYWA

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

19

JAKIE MUZEUM ZNAJDUJE SIĘ PRZY ULICY PIWNEJ 31/33

MUZEUM FARMACJI

20

JAK NAZYWA SIĘ PATRONKA MUZEUM FARMACJI

ANTONINA LEŚNIEWSKA

21

W TYM MUZEUM ZNAJDZIESZ SZKIELETY WYMARŁYCH ZWIERZĄT Z EPOKI LODOWCOWEJ I REKONSTRUKCJĘ POLSKIEGO DINOZAURA, CO TO ZA MUZEUM

MUZEUM GEOLOGICZNE

22

W PRZESZŁOŚCI ULICA PRZY KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ MUZEUM GEOLOGICZNE BYŁA DROGĄ PROWADZĄCĄ ZE WSI MOKOTÓW DO RAKOWCA I WYGLĘDOWA, JAK DZIŚ NAZYWA SIĘ TA ULICA

RAKOWIECKA

23

W WARSZWIE PRZY ULICY MARSZAŁKOWSKIEJ 21/25 IPN STWORZYŁ MIEJSCE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH HISTORIĄ, JAK SIĘ NAZYWA TO MIEJSCE

CENTRALNY PRZYSTANEK HISTORIA IPN IM. JANUSZA KURTYKI

24

ROZWIŃ SKRÓT IPN

INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ

25

W PIERŚCIENIU OKALAJĄCYM KOPUŁĘ ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ ZNAJDUJE SIĘ MUZEUM, JAK SIĘ ONO NAZYWA

MUZEUM JANA PAWŁA II I PRYMASA WYSZYŃSKIEGO

26

W ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ ZNAJDUJE SIĘ MUZEUM, JAK NAZYWAJĄ SIĘ PATRONI TEGO MUZEUM I JAKIE PEŁNILI FUNKCJE

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II ORAZ PRYMAS STEFAN WYSZYŃSKI

27

ERYK LIPIŃSKI JEST PATRONEM JEDNEGO Z WARSZAWSKICH MUZEÓW, JAKIE TO MUZEUM

MUZEUM KARYKATURY

28

NAZWA ULICY, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ MUZEUM KARYKATURY POCHODZIŁA WPRAWDZIE OD WŁAŚCICIELA POSIADŁOŚCI, ALE PRZEDE WSZYSTKIM KOJARZY SIĘ Z WESOŁYM, NIESFORNYM ZWIERZĘCIEM, JAKA TO NAZWA

ULICA KOZIA

29

W JEDNYM Z PODWARSZAWSKICH MIAST ZNAJDZIEMY ZBIORY POŚWIĘCONE HALINIE I CZESŁAWOWI CENTKIEWICZOM, ZNANYM POLARNIKOM I PISARZOM, JAK NAZYWA SIĘ TO MUZEUM

MUZEUM HISTORYCZNE W LEGIONOWIE

30

JEDNO Z PODWARSZAWSKICH MUZEÓW MOŻEMY ODWIEDZIĆ W WILLI MUZEUM I FILII PIASKI, W JAKIM MIEŚCIE ZNAJDUJE SIĘ TO MUZEUM

MUZEUM HISTORYCZNE ZNAJDUJE SIĘ W LEGIONOWIE

31

W NAJPIĘKNIEJSZYM WARSZAWSKIM OGRODZIE ZNAJDUJE SIĘ MUZEUM, JAK SIĘ NAZYWA

MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

32

ULICĘ PRZY KTÓREJ ZNAJDZIEMY TO WARSZAWSKIE MUZEUM, NAZWANO NA CZEŚĆ INŻYNIERA MELIORACYJNEGO KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA, KAROLA LUDWIKA AGRICOLI, JAKA TO ULICA

AGRYKOLA

33

INTERAKTYWNE MUZEUM UPAMIĘTNIA JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH AKCJI ZBROJNYCH PODZIEMIA W OKUPOWANEJ PRZEZ NIEMCÓW EUROPIE PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ, JAK SIĘ NAZYWA

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

34

W PRZYLEGAJĄCYM DO WARSZAWSKIEGO MUZEUM PARKU ZNAJDUJE SIĘ MUR PAMIĘCI. WYRYTO NA NIM BLISKO 11 TYSIĘCY NAZWISK POLEGŁYCH W POWSTANIU ŻOŁNIERZY, JAK NAZYWA SIĘ TEN PARK

PARK WOLNOŚCI

35

W OSTROWII MAZOWIECKIEJ ZNAJDUJE SIĘ MUZEUM, KTÓRE PIERWSZY RAZ BIERZE UDZIAŁ W "WARSZAWIAKU", JAK SIĘ NAZYWA

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

36

KOMU JEST POŚWIĘCONE MUZEUM W OSTROWII MAZOWIECKIEJ

POŚWIĘCONE WITOLDOWI I MARII PILECKIM

37

JAK NAZYWA SIĘ MUZEUM W WARSZAWIE POŚWIĘCONE PRAWOBRZEŻNEJ CZĘŚCI MIASTA  I JEJ DZIEDZICTWU

MUZEUM WARSZAWSKIEJ PRAGI

38

NAZWA TEJ ULICY, PRZY KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ TO MUZEUM, NAWIĄZUJE DO HISTORYCZNEJ OSADY TARGOWE WIELKIE, KTÓRA ZNAJDOWAŁA SIĘ W OKOLICY, JAKA TO ULICA

TARGOWA

39

JAK NAZYWA SIĘ NAJWIĘKSZE MUZEUM W WARSZAWIE

MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE

40

W RÓŻNYCH OKRESACH SWEGO ISTNIENIA ULICA GDZIE MIEŚCI SIĘ NAJWIĘKSZE WARSZAWSKIE MUZEUM NOSIŁA NAZWĘ: DROGA , ULICA JEROZOLIMSKA, ALEJA , BAHNHOFSTRAßE (DWORCOWA), ODCINKAMI RÓWNIEŻ ALEJA 3 MAJA, REICHSTRAßE (RZESZY), OSTLANDSTRAßE (ZIEM WSCHODNICH) ORAZ ALEJA SIKORSKIEGO. O JAKIEJ ULICY MÓWIMY

ALEJE JEROZOLIMSKIE

41

TO MUZEUM MA SWOJĄ GŁÓWNĄ SIEDZIBĘ W WARSZAWIE W BAROKOWYM PAŁACU PRZEBENDOWSKICH-RADZIWIŁŁÓW WYBUDOWANYM W XVIII WIEKU, JAK SIĘ NAZYWA

MUZEUM NIEPODLEGLOŚCI

42

ULICA PRZY KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ JEDNO Z NOWSZYCH MUZEÓW WARSZAWY, WYWODZI SWĄ NAZWĘ OD ZWIĄZKU ZAWODOWEGO POWSTAŁEGO W 1980 DLA OBRONY PRAW PRACOWNICZYCH, GŁÓWNEGO OŚRODKA OPOZYCJI PRZECIW RZĄDOWI KOMUNISTYCZNEJ POLSKI, JAKĄ MA NAZWĘ

ALEJA" SOLIDARNOŚCI"

43

JAK BRZMI PEŁNA NAZWA MUZEUM POLIN

POLIN MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH

44

NAZWA ULICY, PRZY KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ MUZEUM POLIN POCHODZI OD PRZYWÓDCY POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM, JAK SIĘ NAZYWA

MORDECHAJA ANIELEWICZA

45

NAD WISŁĄ, W SĄSIEDZTWIE MOSTU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, U ZBIEGU UL. TAMKA I ZAJĘCZEJ, ZNAJDUJE SIĘ MUZEUM KONSTRUKCJI MOSTOWYCH, JAK SIĘ NAZYWA

PONTISEUM

46

POMYSŁODAWCZYNIĄ PONTISEUM JEST PROF. BARBARA RYMSZA, KTÓRA W LATACH 2008-2014 PROWADZIŁA PRACE BADAWCZE MAJĄCE NA CELU ODSZUKANIE I WYDOBYCIE Z DNA WISŁY FRAGMENTÓW KONSTRUKCJI PIERWSZYCH STAŁYCH MOSTÓW WARSZAWY. Z JAKICH MOSTÓW POCHODZIŁY TE KONSTRUKCJE, WYMIEŃ PRZYNAJMNIEJ JEDEN

PONIATOWSKIEGO, KIERBEDZIA I MOSTU POD CYTADELĄ

47

PRUDENTIAL TO PIERWOTNA NAZWA TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWEGO, JAK NAZYWA SIĘ DZISIAJ

PRU

48

W JAKIM MIEŚCIE ZAŁOŻONO PRUDENTIAL

W LONDYNIE

49

W PRUSZKOWIE ZNAJDUJE SIĘ MUZEUM POŚWIĘCONE HISTORII GIGANTYCZNEGO CENTRUM METALURGICZNEGO,  ISTNIEJĄCEGO NA DZISIEJSZYM MAZOWSZU ZACHODNIM W CZASACH RZYMSKIEGO IMPERIUM, JAK NAZYWA SIĘ TO MUZEUM


MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA MAZOWIECKIEGO W PRUSZKOWIE

50

W PIĘKNYM PARKU W PRUSZKOWIE, ZNAJDUJE SIĘ JEDNO Z CIEKAWSZYCH PODWARSZAWSKICH MUZEÓW, JAK NAZYWA SIĘ TEN PARK

PARK POTULICKICH

51

W ZABYTKOWYM BUDYNKU BYŁEGO DWORCA PKP WARSZAWA GŁÓWNA OSOBOWA ZNAJDUJE SIĘ MUZEUM, JAK SIĘ NAZYWA

STACJA MUZEUM

52

JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH KOLEJOWYCH MUZEÓW W POLSCE, POSIADAJĄCE UNIKATOWE ZBIORY W SKALI ŚWIATA WYSTAWIA SWOJE OGROMNE EKSPONATY TAKŻE NA ZEWNĄTRZ, JAKIE TO EKSPONATY

LOKOMOTYWY

53

MUZEUM W SULEJÓWKU OPOWIADA JEDNYM Z OJCÓW POLSKIEJ NIEPODLEGLOŚCI, JAK NAZYWA SIĘ TO MUZEUM

MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU

54

JAK NAZYWA SIĘ DWOREK W SULEJÓWKU, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ MUZEUM POŚWIECONE JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU

MILUSIN

55

W OTOCZENIU DRZEW, W PRZEPIĘKNYM PARKU W WARCE, STOI PAŁACYK, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ MUZEUM I JAK SIĘ NAZYWA

 MUZEUM IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W WARCE

56

KAZIMIERZ PUŁASKI UWAŻANY JEST ZA BOHATERA DWÓCH KRAJÓW, JAKICH

POLSKI I STANÓW ZJEDNOCZONYCH

57

JAK NAZYWA SIĘ MUZEUM, KTÓRE ZNAJDUJE SIĘ W DAWNEJ REZYDENCJI KRÓLA, ZWYCIĘZCY BITWY POD WIEDNIEM

MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE

58

ŻONĄ JANA III SOBIESKIEGO BYŁA MARIA KAZIMIERA DE LA GRANGE D’ARQUIEN, JAK NAZYWALI JĄ PODDANI

KRÓLOWA MARYSIEŃKA

59

PIERWOTNIE REZYDENCJA KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH, A OD XVI WIEKU SIEDZIBA WŁADZ I RZECZYPOSPOLITEJ: KRÓLA I SEJMU, JAK NAZYWA SIĘ TO MUZEUM

ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE

60

ZRÓWNANY Z ZIEMIĄ NA MOCY ROZKAZU ADOLFA HITLERA W 1944 R., PRZEZ BLISKO TRZY DEKADY ZAMEK NIE ISTNIAŁ, ODBUDOWANY W LATACH 1971–1984 ZOSTAŁ WPISANY NA LISTĘ ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA, JAK NAZYWA SIĘ TA LISTA

LISTA UNESCO

61

W MUZEUM ZIEMI MOŻEMY ZNALEŻĆ  BOGATE ZBIORY  ZALICZANE DO NAJPRZEDNIEJSZYCH KOLEKCJI PRZYRODNICZYCH W ŚWIECIE, TZW. "POLSKIEGO ZŁOTA", JAKĄ MA ONO NAZWĘ

BURSZTYN

62

JAK NAZYWA SIĘ PLACÓWKA MUZEALNA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, GROMADZĄCA ZBIORY GEOLOGICZNE

POLSKA AKADEMIA NAUK MUZEUM ZIEMI W WARSZAWIE

63

MUZEUM GROMADZI I PREZENTUJE EKSPONATY ZWIĄZANE PRZEDE WSZYSTKIM Z HISTORIĄ ŻYRARDOWA, JAKIE TO MUZEUM

MUZEUM MAZOWSZA ZACHODNIEGO

64

W REPREZENTACYJNEJ WILLI I PIĘKNYM OGRODZIE ZNANEGO PRZEMYSŁOWCA I WSPÓŁTWÓRCY ŻYRARDOWA DITTRICHA MIEŚCI SIĘ MUZEUM, JAK MIAŁ NA IMIĘ TEN PRZEMYSŁOWIEC

MIAŁ NA IMIĘ KAROL, KAROL DITTRICH

65

 TO MIEJSCE, W KTÓRYM NA PRZESTRZENI 40 HA MIESZKA PONAD 12 000 ZWIERZĄT – PRZEDSTAWICIELI OK. 500 GATUNKÓW, JAK SIĘ NAZYWA

MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY

66

CZYJE IMIONA NOSI WARSZAWSKIE ZOO

 IM. ANTONINY I JANA ŻABIŃSKICH W WARSZAWIE

67

JEST 5 TEMATÓW, KTÓRE PODEJMOWALI ARTYŚCI MALARZE, WYMIEŃ DWA

AKT, MARTWA NATURA, PEJZAŻ, PORTRET

68

JAK NAZYWAŁY SIĘ MONGOLSKIE SZACHY

SZATAR

69

JAKA ROŚLINA, WEDŁUG DAWNYCH WIERZEŃ, MIAŁA WŁAŚCIWOŚCI ODSTRASZANIA ZŁYCH UROKÓW

BYLICA

70

RODZINA CHOPINA MIESZKALA W WIELU MIEJSCACH, JEDNYM Z NICH BYŁ NIEISTNIEJĄCY JUŻ PAŁAC, NA DZISIEJSZYM PLACU PIŁSUDSKIEGO, JAK SIĘ NAZYWAŁ

PAŁAC SASKI

71

PIERWSZA DALEKA PODRÓŻ MARI SKŁODOWSKIEJ-CURIE ODBYŁA SIĘ DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH, CO POJECHAŁA ZAKUPIĆ

1 GRAM RADU

72

Z JAKIEGO KRAJU PRZYBYŁ DO POLSKI MAGNUS KOMES MAZOWSZA, KTÓREGO IMIĘ TRZYKROTNIE POJAWIA SIĘ NA ZAMKOWYCH TABLICACH?

Z ANGLII

73

JEDEN Z NAJPIĘKNIEJSZYCH MAJOWYCH KRZEWÓW Z RODZINY OLIWKOWATYCH MA DWIE NAZWY, JAKIE

LILAK I BEZ

74

PRZY ULICY NOWY ŚWIAT 18/20 ZNAJDUJE SIĘ MURAL POŚWIĘCONY JEDNEJ Z NAJBARDZIEJ ZNANYCH POLSKICH PIOSENKAREK ROCKOWYCH, KTÓREJ

KORZE

75

JAKI PTAK JEST SYMBOLEM DŁUGOWIECZNOŚCI JAPONI

ŻURAW

76

W DAWNYCH CZASACH W APTEKACH SPRZEDAWANO TAKŻE PAPIEROSY. CO ZAMIAST TYTONIU ZAWIERAŁY? WYMIEŃ MINIMUM JEDEN SKŁADNIK

ZIOŁA NP. POKRZYK WILCZA JAGODA, SZAŁWIA

77

JAK SIĘ NAZYWA ZWISAJĄCY Z SUFITU JASKINI NACIEK, ZNAJDZIESZ GO W OJCOWSKIM PARKU NARODOWYM W JASKINI RAJ

STALAKTYT

78

JAK NAZYWANO CYWILÓW MIESZKAJĄCYCH W GRUZACH WARSZAWY PO POWSTANIU

ROBINSONOWIE

79

GDZIE ZNAJDUJE SIĘ KLASZTOR, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ ORYGINAŁ OBRAZU CZARNEJ MADONNY

NA JASNEJ GÓRZE, W CZĘSTOCHOWSKIM KLASZTORZE

80

BOHATEROWIE JEDNEGO Z KOMIKSÓW BOHDANA BUTENKI TO ŁAKOMY HIPOPOTAM I ROZWAŻNY PIES, JAK SIĘ NAZYWALI

GUCIO I CEZAR

81

JAK NAZYWA SIĘ PIERWSZY FUNDATOR I PATRON NAJBARDZIEJ ZNANYCH ZAWODÓW BALONOWYCH

GORDON BENNETT

82

MA CZARNE PIÓRA I JEST JEDNYM Z NAJITELIGENTNIEJSZYCH PTAKÓW W POLSCE ŻYJACYCH NA WOLNOŚCI, JAKI TO PTAK

KRUK

83

W MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO ZNAJDUJE SIĘ MIEJSCE, GDZIE NAJMŁODSI GOŚCIE MOGĄ STAWIAĆ SWE PIERWSZE KROKI W POZNAWANIU HISTORII, JAK SIĘ ONO NAZYWA

SALA MAŁEGO POWSTAŃCA

84

KIM Z ZAWODU BYŁA MARIA PILECKA

BYŁA NAUCZYCIELKĄ

85

JAK NAZYWAŁ SIĘ SŁYNNY APTEKARZ, HANDLOWIEC, ZAŁOŻYCIEL WIELU OCHRONEK, BEZPŁATNYCH CZYTELNI DLA UBOGIEJ MLODZIEŻY I ZALOŻYCIEL NAJBARDZIEJ ZNANEGO PRASKIEGO BAZARU

JULIAN RÓŻYCKI

86

JAK NAZYWAŁ SIĘ NIEISTNIEJĄCY DZISIAJ PIERWSZY STALOWY MOST W WARSZAWIE

MOST KIERBEDZIA

87

W MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI ZNAJDUJE SIĘ MASKA POŚMIERTNA BARDZO WAŻNEJ OSOBY DLA HISTORII POLSKI, JAK NAZYWA SIĘ TA OSOBA

MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI

88

W MUZEUM POLIN ZNAJDUJE SIĘ PRZEDMIOT, KTÓRY MIAŁ CHRONIĆ DZIECI PRZED CHOROBAMI I DEMONAMI, JAK SIĘ NAZYWAŁ

AMULET

89

CO OZNACZA PO ŁACINIE SŁOWO PONTE

MOST

90

Z NAJWYŻSZEGO PIĘTRA PRUDENTIALA 5. PAŹDZIERNIKA 1938 ROKU NADANO PIERWSZĄ AUDYCJĘ TELEWIZYJNĄ - RECITAL MIECZYSŁAWA FOGGA ORAZ FILM "BARBARA RADZIWIŁŁÓWNA", KTÓRE TO BYŁO PIĘTRO

17

91

CO OZNACZA ŁACIŃSKIE SŁOWO "BARBARUS"

"BARBARUS" TO PO ŁACINIE CUDZOZIEMIEC, CZYLI WSZYSCY, KTÓRZY NIE MÓWILI PO ŁACINIE, MIELI INNY ZWYCZAJE I UBIÓR, CZYLI "BARBARZYŃCY"

92

CHLUBĄ PRZEDWOJENNEGO PRZEMYSŁU KOLEJOWEGO BYŁ WAGON MOTOROWY, JAK SIĘ NAZYWAŁ

LUXTORPEDA

93

11. LIPCA 1904 ROKU PRZEZ LONDYN I NOWY JORK, CHICAGO I SAN FRANCISKO JÓZEF PIŁSUSDSKI WYRUSZYŁ DO DALEKIEGO KRAJU PO POPARCIE PLANÓW ZDOBYCIA NIEPODLEGŁOŚCI, JAK NAZYWAŁ SIĘ TEN KRAJ

JAPONIA

94

W WARECKIM MUZEUM ZNAJDUJE SIĘ SYMBOLICZNY KLUCZ DO BRAM MIASTA, GDZIE KAZIMIERZ PUŁASKI STOCZYŁ SWOJĄ OSTATNIĄ BITWĘ, JAK SIĘ NAZYWA TO MIASTO

SAVANNAH

95

KRÓL JAN III SOBIESKI ZBUDOWAŁ SWOJĄ LETNIĄ SIEDZIBĘ NA KSZTAŁT PIĘKNIE POŁOŻONEJ WŁOSKIEJ WILLI, OTOCZONEJ OGRODEM I  NAZWAŁ TEN PROJEKT VILLA NOVA, JAK ZATEM NAZWANO DZIELNICĘ, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ TEN PAŁAC

WILANÓW

96

DAWNO TEMU BYŁ W POLSCE ZWYCZAJ, ŻE OBRADY SEJMU POWINNY SIĘ ODBYWAĆ TYLKO PRZY DZIENNYM ŚWIETLE, NIE PRZY ŚWIECACH,  DLACZEGO

UWAŻANO, ŻE PO ZACHODZIE SŁOŃCA DIABELSKIE MOCE MOGŁYBY ZAKŁÓCIĆ TAKIE OBRADY

97

CYTRAN TO NIEREGULARNY STWÓR, W JAKI SPOSÓB POWSTAJE

POWSTAJE OD UDERZENIA PIORUNU W PIASEK

98

OBECNA ULICA KOŚCIUSZKI W ŻYRARDOWIE W PRZESZŁOŚCI MIAŁA NAZWĘ JAK BARDZO ZNANA ULICA WARSZAWY, PRZEDŁUŻENIE KRAKOWSKIEGO PRZEDMIEŚCIA

NOWY ŚWIAT

99

CZY PTASZNIK BRAZYLIJSKI TO GATUNEK PTAKA

NIE, TO PAJĄK

100

JAK NAZYWA SIĘ GRANICA MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ

HORYZONT

101

KIM BYŁ PATRON MUZEUM AZJI I PACYFIKU, ANDRZEJ WAWRZYNIAK

MARYNARZEM I DYPLOMATĄ

102

CIĘŻKI PRZEDMIOT SŁUŻĄCY DO MIESZANIA I UCIERANIA MEDYCZNYCH SPECYFIKÓW

MOŹDZIEŻ

103

W PODZIEMIACH JEDNEGO Z WARSZAWSKICH MUZEÓW ZNAJDUJE SIĘ WIZERUNEK ZŁOTEJ KACZKI, CO KACZKA MA NA GŁOWIE

KORONĘ

104

JAKIE ZWIERZĘ MIESZKAŁO W PARYSKIM MIESZKANIU MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE I MIAŁO JAKO JEDYNE Z CAŁEJ RODZINY, POZWOLENIE NA BIEGANIE I HAŁASOWANIE

KOT

105

WEDŁUG ZNANEJ LEGENDY PRZYJECHAŁA Z WŁOCH I PRZYWIOZŁA WŁOSZCZYZNĘ, JAK NAZYWAŁA SIĘ KRÓLOWA, KTÓREJ ZAMEK W CZERSKU ZAWDZIĘCZA SWÓJ ROZWÓJ

 BONA SFORZA

106

JAK NAZYWA SIĘ MALEŃKIE MUZEUM W DOMU KULTURY DOROŻKARNIA

MIKROMUZEUM, ZAKĄTEK SIEKIERKOWSKI

107

WEDŁUG TEATRALNEGO PRZESĄDU CO NALEŻY ZROBIĆ JEŚLI KOMUŚ UPADNIE EGZEMPLARZ NOWEJ SZTUKI

PRZYDEPTAĆ TRZY RAZY

108

TAKĄ SAMĄ NAZWĘ MA FAZA KSIĘŻYCA I RĘCZNE NARZĘDZIE DO CIĘCIA ZBOŻA, CO TO JEST

SIERP

109

KAMPO TO NAZWA TRADYCYJNEJ MEDYCYNY Z BARDZO DUŻEGO AZJATYCKIEGO KRAJU, JAKIEGO

 Z CHIN

110

25. SIERPNIA 1994 ROKU W BASZKÓWCE, NIEDALEKO WARSZAWY SPADŁ Z NIEBA FRAGMENT SKAŁY, JAK NAZYWAMY TO CIAŁO NIEBIESKIE

METEORYT

111

WŚRÓD POSTACI, KTÓRE CZUWAJĄ NAD PRZYSTANKIEM HISTORII IPN, JEST BARDZO ZNANA POSTAĆ Z WĄSEM, ZWIAZANA Z ODZYSKANIEM PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W 1918 ROKU, KTO TO JEST

MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI

112

W JAKIM POLSKIM MIEŚCIE STUDIOWAŁ PRZYSZŁY PAPIEŻ JAN PAWEŁ II

 W KRAKOWIE

113

JAK NAZYWAMY GŁÓWNĄ POSTAĆ W KOMIKSIE

BOHATER

114

JAK NAZYWAJĄ SIĘ DOMY, W KTÓRYCH MIESZKAJĄ ŻOŁNIERZE

KOSZARY

115

JAK NAZYWA SIĘ ZWIERZĘ Z PRZYDOMKIEM KRÓLEWSKI, KTÓRE ZNAJDZIESZ W PARKU ŁAZIENKOWSKIM

KARP

116

TA BARDZO ZNANA POWSTAŃCZA PIOSENKA OPOWIADA O JANINIE ZAŁĘSKIEJ-NIEWIAROWSKIEJ SANITARIUSZCE, KTÓRA SŁUŻYŁA W BATALIONIE „BASZTA”. JAKI MA TYTUŁ TA PIOSENKA

SANITARIUSZKA MAŁGORZATKA

117

DZIECĘCA OPOWIEŚĆ I ULUBIONY KOŃ WITOLDA PILECKIEGO, JAK SIĘ NAZYWAŁY

BAJKA

118

JAK MIAŁ NA IMIĘ SŁYNNY WŁAŚCICIEL FABRYKI SŁODYCZY, KTÓRY W 1936 ROKU OPATENTOWAŁ SWOJE "PTASIE MLECZKO"

MIAŁ NA IMIĘ JAN, JAN WEDEL

119

CANALETTO BYŁ NADWORNYM MALARZEM OSTATNIEGO KRÓLA POLSKI, JAK NAZYWAŁ SIĘ TEN KRÓL

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI

120

NA SKLEPIENIU SYNAGOGI W MUZEUM POLIN, ZNAJDUJE SIĘ MITYCZNE ZWIERZĘ Z ROGIEM NA ŚRODKU CZOŁA, JAK SIĘ ONO NAZYWA

JEDNOROŻEC

121

KTÓRY WARSZAWSKI MOST MA BARIERKI W KOLORZE CZERWONYM

MOST ŚLASKO-DĄBROWSKI

122

W POWOJENNYM, ODBUDOWANYM PRUDENTIALU MIEŚCIŁ SIĘ HOTEL, JAK SIĘ NAZYWAŁ

HOTEL WARSZAWA

123

PODCZAS BADAŃ WYKOPALISKOWYCH W BISKUPICACH ZNALEZIONO SZCZĄTKI ROŚLINY STRĄCZKOWEJ, KTÓRĄ DO DZISIAJ UPRAWIA SIĘ W PRZYDOMOWYCH OGRODACH A KTÓRA Z POWODZENIEM MOŻE ZASTAPIĆ INNE ŹRÓDŁA BIAŁKA, CO TO JEST

GROCH

124

ROZWIŃ SKRÓT PKP

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE

125

OSOBA ŚWIADCZĄCA PRACĘ NAJEMNĄ I GAZETA NIEPODLEGŁOŚCIOWA WYDAWANA PRZEZ JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO MIAŁY TAKĄ SAMĄ NAZWĘ, JAKĄ

ROBOTNIK

126

JAK NAZYWAŁO SIĘ NACZYNIE DO PRZECHOWYWNIA ATRAMENTU

KAŁAMARZ

127

JAK NAZYWA SIĘ POTĘŻNE MORSKIE ZWIERZĘ, SYMBOL SPOKOJU I OPANOWANIA A JEDNOCZEŚNIE WIELKI BOJOWNIK JAK KRÓL SOBIESKI, MA DWIE NAZWY

MORS LUB KOŃ MORSKI

128

JAK NAZYWAŁ SIĘ PO POLSKU KRÓL, KTÓREGO IMIĘ BRZMIAŁO PO ŁACINIE SIGISMUNDUS AUGUSTUS

ZYGMUNT AUGUST

129

STARY PRZYRZĄD DO MIERZENIA CZASU, WKŁADANY DO SPECJALNEJ KIESZONKI, JAKĄ MA NAZWĘ

ZEGAREK KIESZONKOWY

130

JAK NAZYWA SIĘ NAJSZYBSZY KOT NA ŚWIECIE

GEPARD

 

WYDAJE SIĘ DUŻO, ALE PRZECIEŻ JUŻ ZNACIĘ WIĘKSZOŚĆ ODPOWIEDZI:)
 

 

Korzystamy z plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym do dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika. W dowolnym czasie możesz dokonać zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies przy wykorzystaniu opcji, które gwarantuje przeglądarka internetowa. Dalsze korzystanie z Serwisu z ustawieniami przeglądarki dopuszczającymi pozostawienie plików cookies oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich pozostawienie w Twoim urządzeniu i uzyskanie dostępu do nich.  Więcej informacji na temat wykorzystania plików cookies znajdziesz w Polityce cookies dostępnej TUTAJ.