ZAREJESTRUJ SIĘ I BAW SIĘ RAZEM Z NAMI

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

 

Niniejszy dokument stanowi informację na temat zasad, na jakich Muzeum Powstania Warszawskiego będzie przetwarzać lub przetwarza dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 79, 00-844 Warszawa
 2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisemnie, pisząc na adres administratora, lub drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mailowy: iod@1944.pl. Do inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych przez administratora, w tym realizacji przysługujących praw.
 3. Administrator przestrzega wszelkich przepisów prawa, w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i dokłada wszelkich starań aby dane osobowe były:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  c) rawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane;
  d) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 1. Administrator w związku z organizacją gry przetwarza dane:
  a) osób, które dokonują rejestracji na grę (rodziców, opiekunów prawnych);
  b) dzieci, które zarejestrowane zostały na grę.
 1. Administrator spełnia obowiązek informacyjny wobec ww. osób przed zebraniem danych, w przypadku pozyskania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą i po pozyskaniu danych osobowych w przypadku pozyskania danych sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą dotrzymując terminów określonych w RODO.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji IX edycji gry „Raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś Ty” zgodnie z przepisami RODO – w celach szczególnych obejmujących:
  a) udział w grze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach). Zadaniem realizowanym w interesie publicznym jest upowszechnianie wiedzy i podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów;rozliczenia podatkowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów podatkowych;
  b) promocję wydarzenia w zakresie publikacji utrwalonego wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i f) RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych i ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na promocji gry oraz Muzeum Powstania Warszawskiego;
  c) prowadzenie korespondencji;
  d) rozpatrywanie reklamacji oraz dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających odpowiednio na: kontaktowaniu się z Panią / Panem w kontekście przekazania niezbędnych informacji na temat gry w zakresie danych kontaktowych oraz obronie przed ewentualnymi roszczeniami.
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne, wsparcia technicznego, podmioty kurierskie, pocztowe, dostawca usługi poczty elektronicznej, a w zakresie utrwalonego wizerunku odbiorcami mogą być także użytkownicy mediów, stron internetowych i portali społecznościowych administratora a także współorganizatorzy gry.
 2. Dane osobowe, w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, administrator przetwarza przez okres niezbędny do celów, w których te dane są przetwarzane.
 3. W zależności od okoliczności przetwarzania danych oraz od podstaw prawnych przetwarzania danych osobom, których dane dotyczą na gruncie RODO przysługują następujące prawa:
  a) prawo do bycia poinformowanym w sposób przejrzysty;
  b) prawo do informacji w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą;
  c) prawo do informacji w przypadku pozyskania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą;
  d) prawo żądania dostępu do danych osobowych;
  e) prawo do sprostowania danych;
  f) prawo do usunięcia danych;
  g) prawo do ograniczenia przetwarzania;
  h) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  i ) prawo do przenoszenia danych;
  j) prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą;
  k) prawo do cofnięcia zgody;
  l) prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
  ł) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. W przypadku dokonania modyfikacji niniejszej polityki administrator zmieni datę jej aktualizacji.

 

Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 04.07.2019 r.

Korzystamy z plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym do dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika. W dowolnym czasie możesz dokonać zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies przy wykorzystaniu opcji, które gwarantuje przeglądarka internetowa. Dalsze korzystanie z Serwisu z ustawieniami przeglądarki dopuszczającymi pozostawienie plików cookies oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich pozostawienie w Twoim urządzeniu i uzyskanie dostępu do nich.  Więcej informacji na temat wykorzystania plików cookies znajdziesz w Polityce cookies dostępnej TUTAJ.