Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

 

Niniejszy dokument stanowi informację na temat zasad, na jakich Muzeum Powstania Warszawskiego będzie przetwarzać lub przetwarza dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 79, 00-844 Warszawa
 2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisemnie, pisząc na adres administratora, lub drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mailowy: iod@1944.pl. Do inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych przez administratora, w tym realizacji przysługujących praw.
 3. Administrator przestrzega wszelkich przepisów prawa, w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i dokłada wszelkich starań aby dane osobowe były:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  c) rawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane;
  d) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 1. Administrator w związku z organizacją gry przetwarza dane:
  a) osób, które dokonują rejestracji na grę (rodziców, opiekunów prawnych);
  b) dzieci, które zarejestrowane zostały na grę.
 1. Administrator spełnia obowiązek informacyjny wobec ww. osób przed zebraniem danych, w przypadku pozyskania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą i po pozyskaniu danych osobowych w przypadku pozyskania danych sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą dotrzymując terminów określonych w RODO.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji IX edycji gry „Raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś Ty” zgodnie z przepisami RODO – w celach szczególnych obejmujących:
  a) udział w grze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach). Zadaniem realizowanym w interesie publicznym jest upowszechnianie wiedzy i podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów;rozliczenia podatkowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów podatkowych;
  b) promocję wydarzenia w zakresie publikacji utrwalonego wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i f) RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych i ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na promocji gry oraz Muzeum Powstania Warszawskiego;
  c) prowadzenie korespondencji;
  d) rozpatrywanie reklamacji oraz dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających odpowiednio na: kontaktowaniu się z Panią / Panem w kontekście przekazania niezbędnych informacji na temat gry w zakresie danych kontaktowych oraz obronie przed ewentualnymi roszczeniami.
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne, wsparcia technicznego, podmioty kurierskie, pocztowe, dostawca usługi poczty elektronicznej, a w zakresie utrwalonego wizerunku odbiorcami mogą być także użytkownicy mediów, stron internetowych i portali społecznościowych administratora a także współorganizatorzy gry.
 2. Dane osobowe, w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, administrator przetwarza przez okres niezbędny do celów, w których te dane są przetwarzane.
 3. W zależności od okoliczności przetwarzania danych oraz od podstaw prawnych przetwarzania danych osobom, których dane dotyczą na gruncie RODO przysługują następujące prawa:
  a) prawo do bycia poinformowanym w sposób przejrzysty;
  b) prawo do informacji w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą;
  c) prawo do informacji w przypadku pozyskania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą;
  d) prawo żądania dostępu do danych osobowych;
  e) prawo do sprostowania danych;
  f) prawo do usunięcia danych;
  g) prawo do ograniczenia przetwarzania;
  h) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  i ) prawo do przenoszenia danych;
  j) prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą;
  k) prawo do cofnięcia zgody;
  l) prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
  ł) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. W przypadku dokonania modyfikacji niniejszej polityki administrator zmieni datę jej aktualizacji.

 

Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 04.07.2019 r.

Korzystamy z plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym do dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika. W dowolnym czasie możesz dokonać zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies przy wykorzystaniu opcji, które gwarantuje przeglądarka internetowa. Dalsze korzystanie z Serwisu z ustawieniami przeglądarki dopuszczającymi pozostawienie plików cookies oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich pozostawienie w Twoim urządzeniu i uzyskanie dostępu do nich.  Więcej informacji na temat wykorzystania plików cookies znajdziesz w Polityce cookies dostępnej TUTAJ.